Na Jančích


Přírodní památka Na Jančích představuje podhorskou louku na mírně ukloněném svahu s jižní orientací. Nachází se uprostřed lesů v Hostýnských vrších, v nadmořské výšce 520 až 575 m, asi 750 m východně od vrcholu Goralica (715,5 m n. m.) a 2,5 km jihovýchodně od obce Chvalčov.

Území přírodní památky bylo v minulosti nepravidelně obhospodařováno, což mělo za následek negativní změny biotopů a ochuzení jejich druhového složení. Další ohrožení představuje nežádoucí sukcese dřevin z okolních lesních porostů a ruderalizace okrajových partií, které byly v minulosti zasaženy splachy z intenzivně hnojené louky nad chráněným územím. Ve východní části se nachází rovněž meliorační stružka vzniklá svedením vody z polní cesty. Kolem této stružky dochází k vytlačení druhů pastvin a nástupu vlhkomilné vegetace. Případné zalesňování části ochranného pásma by vzhledem ke konfiguraci terénu zastínilo v budoucnu plochu přírodní památky.
© bilykun.cz 2019